Privacystatement

Bij het verlenen van alle diensten die behoren bij Scoren met Daniëlle van Bakel verwerk ik je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld. De persoonsgegevens worden verwerkt alleen door mijzelf: Daniëlle van Bakel.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van mijn diensten, verstrek je mij persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden (bijvoorbeeld je werkgever) in het kader van het coachtraject.
 
Ik gebruik op mijn website Google Analytics en kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum 
• Gespreksverslagen
 
Doeleinden
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een sportadvies, lezingen, trainingen, coaching;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbeteren van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor eventuele verantwoording aan opdrachtgevers;
• Facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
 
Waarop is de verwerking gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot de verstrekte opdracht. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van mijn diensten;
• De bescherming van mijn financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van mijn systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
 
Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn IT-leveranciers of de boekhouder. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ik benadruk, dat ik je gegevens niet aan derden zal verstrekken voor commerciële of goede doelen.
 
Hoe lang ik je gegevens bewaar
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betrekkende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
 
Hoe ik je gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Daarnaast ka ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app combineren om gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.
 
Rechten
Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je me verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: info@daniellevanbakel.eu
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er niet met mij samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Daarom raad ik je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
  
Deze privacyverklaring is opgesteld op 14 april 2019. 

Scoren met Daniëlle van Bakel

Nieuwhuis 16, 5731 MT, Mierlo
+31(06) 42 16 66 40
info@daniellevanbakel.eu 
scorenmetdaniellevanbakel.eu
LinkedIn /bakeldaniellevan

KvK nr. 74274252
BTW-ID NL001373076B92

IBAN NL28 KNAB 0258 6774 49